11.1 Aktywność

Projekt „Aktywność” był realizowany przez  Polską Fundację Rozwoju w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi „FFM” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 skierowany do osób z niepełnosprawnością, bezrobotnych oraz biernych zawodowo.
Projekt „Aktywność” skierowany był do 60 osób z niepełnosprawnością w wieku 18-67 lat
Okres realizacji projektu: od 1 lutego do 31 grudnia 2018 r.
Teren realizacji projektu: Całe województwo Lubelskie


W ramach projektu realizowane były następujące usługi:

1. Diagnoza potrzeb uczestników projektu z tworzeniem ścieżki reintegracyjnej (4 godziny/osoba) – usługa ma na celu zdiagnozowanie posiadanych kompetencji zawodowych, identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy i opracowanie Indywidualnego Planu Działania, ponadto ustalenie indywidualnej oceny zawodowej, predyspozycji i celów, poznanie mocnych i słabych stron Uczestnika, diagnoza potrzeb szkoleniowych ułatwiających podjęcie decyzji zawodowej Uczestnika Projektu i zwiększenie szans na zatrudnienie.

2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym:
a) poradnictwo specjalistyczne (6 godzin/osoba) – działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej (wybór trenerów w zależności od diagnozy indywidualnych potrzeb).
b) trening umiejętności społecznych (5 gr, 12ogodzin/grupa)–działania z zakresu poradnictwa i wsparcia grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w
tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

3. Pośrednictwo pracy -usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym (6 godzin/osoba). Przez cały okres udziału w projekcie Uczestnicy będą mogli korzystać z usług pośrednictwa pracy, co umożliwi efektywny proces zmiany sytuacji zawodowej i uzyskanie zatrudnienia. Usługa obejmie badanie umiejętności, kwalifikacji, predyspozycji i oczekiwań Uczestnika Projektu względem potencjalnego zatrudnienia, a także analizę zdobytego doświadczenia zawodowego w zawodzie w ramach, którego ukończył szkolenie. Uczestnik Projektu otrzyma wstępne oferty stażu i pracy odpowiadające ww. warunków i ukończonemu szkoleniu oraz zostaną podjęte działania w celu zainicjowania spotkania (rozmowy kwalifikacyjnej) na szczeblu Uczestnik Projektu – potencjalny pracodawca. Uczestnik otrzyma również kompleksową pomoc i wskazówki jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak opracować CV i list motywacyjny.

4. Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Każdy z uczestników mógł odbyć jedno z poniżej wybranych szkoleń zawodowych:
– Kucharz/Pomoc kuchenna (2 grupy x 136h- 17 dni)- szkolenie zakończyło się egzaminem organizowanym przez Izbę Rzemieślniczą po którym Uczestnicy otrzymali certyfikat VCC lub równoważny.
– Pracownik budowlany/Pracownik gospodarczy (1 grupa x 96h-12 dni)- szkolenie zakończyło się egzaminem po którym Uczestnicy otrzymali certyfikat VCC lub równoważny.
– Opiekun osób starszych (1 grupa x 96h-12 dni)- szkolenie zakończyło się egzaminem po którym Uczestnicy otrzymali certyfikat VCC lub równoważny.
– Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej (2 grupy x 96h- 12 dni)- po zakończeniu szkolenia Uczestnicy przystąpili do egzaminu ECDL BASE

5. Wysokiej jakości staże zawodowe (3-4 miesiące/osoba) – 55 z 60 Uczestników Projektu odbyło trzy-czteromiesięczne staże zawodowe. Staże zawodowe dobierane były względem predyspozycji każdego z Uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Uczestnicy po zakończeniu stażu zawodowego otrzymali zaświadczenie z opinią pracodawcy. Po stażach 30 osób zostało zatrudnionych.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane były:
– stypendium szkoleniowe
– stypendium stażowe
– zwrot kosztów dojazdu
– wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
– bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
– profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
– materiały szkoleniowe (długopis, notatnik),
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
– zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
– pokrycie kosztów egzaminów
– pokrycie kosztów badań lekarskich

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.